DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu zapewnia częściową dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedzel.webd.pl/ Data publikacji strony internetowej: 05 września 2013 r.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:  

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących,  
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,  
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.  

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu - widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie, a w nim:  

 • duże litery (powiększanie liter),  
 • małe litery (pomniejszanie liter),  
 • obraz czarno-biały,  
 • duży kontrast,  
 • czarne tło,  
 • białe tło,  
 • podkreślone linki,  
 • czytelna czcionka,  
 • reset (powrót do pierwotnych ustawień strony).  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, a tekst jest pisany bezszeryfową czcionką (Arial 10,5) lub szeryfową (Times New Roman 12 pkt.) W celu przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać następujących skrótów klawiszowych:  

 • TAB - przejście do kolejnego elementu  
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu  

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Administratora Systemów Informatycznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Katarzyna Pytlak:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon do szkoły: 15 876 03 02

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą mailowa lub pisemnie w sekretariacie szkoły.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl  

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

  

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu mieści się w dwóch budynkach.
 2. Do pierwszego budynku od ulicy Mickiewicza prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych i systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście drugie od strony szkolnego podwórka dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Od strony ulicy Szkolnej znajdują się trzy wejścia bez podjazdów dla niepełnosprawnych i systemu naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Do drugiego budynku szkoły, do którego wejście znajduje się zarówno od ulicy Mickiewicza, jak i ulicy Szkolnej prowadzą schody, które również nie mają podjazdu dla niepełnosprawnych, głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące..
 4. Przed szkołą przy ulicy Szkolnej znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje również możliwość parkowania na poboczu ulicy Mickiewicza.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. Budynek pierwszy jest budynkiem dwupoziomowym, w którym znajduje się świetlica, stołówka, kuchnia, sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna oraz szatnie pomieszczenia administracyjne i socjalne. W drugim budynku również dwupoziomowym znajdują się pomieszczenia przystosowane do pracy z oddziałem przedszkolnym. Na pierwszym poziomie znajduje się sala do zajęć dla 3-4 latków z łazienkami i oddzielną szatnią oraz pomieszczenie gospodarcze. Na poziomie drugim przystosowanym dla 5-6 latków znajdują się szatnia, łazienka, gabinet higieny szkolnej, dwa pomieszczenia do zajęć edukacyjnych. W piwnicy znajduje się kotłownia i pomieszczenie gospodarcze.
 7. Przy sali gimnastycznej znajdują się toalety oraz prysznice, w tym jedno pomieszczenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma informacji głosowych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a lub oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.  
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

 

Deklarację sporządzono dnia: 16.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dodatkowe informacje